+359 88 629 1744 info@tclcbg.com

Какво представлява ISO 14001?

  • ISO 14001 определя изискванията към системата за управление на околната среда, която може да се интегрира с други изисквания за управление, за да помогне на организациите да достигнат, както икономическите си цели, така и целите, свързани с околната среда.
  • Основен акцент на стандарта е идентифицирането и оценката на аспектите на околната среда, като по този начин организациите се стремят да намалят негативните въздействия от дейността си.
  • ISO 14001 е приложим към всяка организация, независимо от нейната големина или предмет на дейност, която желае да подобри резултатността си спрямо околната среда.

Предимствата за организацията от въвеждането и сертифицирането съгласно ISO 14001:

  • Повишава се доверието на партньори и външни заинтересовани страни;
  • Позволява на организацията да упрaвлява своите екологични проблеми, което води до по-добри екологични показатели;
  • Минимизира се риска от екологични инциденти и се намаляват последиците от тях;
  • Повишаване на екологичното съзнание на служителите, промяна в мисленето и навиците им и пренасяне на добрите „зелени“ практики извън организацията;
  • Ефикасен контрол на потреблението на ресурсите, което води и до намаляване на разходите;
  • Идентификация на всички приложими за организацията изисквания;
  • При ефикасно прилагане се елиминира напълно риска от санкции от страна на контролни органи;