+359 88 629 1744 info@tclcbg.com

Какво е ISO 9001?

ISO 9001 e най-популярният и широко разпространен международен стандарт, поставящ изискванията към системите за управление, като дадена организация трябва да демонстрира способността си да предоставя непрекъснато продукт/услуга, който да удовлетворява клиентските и приложимите нормативни изисквания и да се стреми към непрекъснато усъвършенстване на процесите.

ISO 9001 e приложим за всяка организация, независимо от нейния размер, вид и дейност, която извършва.

Стандартът се основава на осем основни принципа, които гарантират успешно ръководене и функциониране на една организация:

 • насоченост към клиента;
 • лидерство;
 • ангажираност на персонала – компетентност, обучение и осъзнаване на хората, работещи в организацията;
 • процесен подход;
 • системен подход за управление;
 • непрекъснато подобряване;
 • взимане на решение, основано на факти;
 • взаимноизгодни отношения с доставчиците.

Какви са ползите от внедряването на ISO 9001?

 • повишен фирмен имидж;
 • разширяване на пазарите – увеличени възможности за участие в обществени поръчки и присъствие на чуждестранни пазари;
 • работещ механизъм за следене на изпълнението на изискванията на клиента още от заявката;
 • подобряване на вътрешния ред, чрез единни правила за работа –  документирани, обявени и разбрани в цялата организация;
 • ясни отговорности и разписани инструкции за това кое, как и от кого се извършва;
 • ефективен механизъм за самопроверка и усъвършенстване – вътрешни одити и преглед от ръководството;
 • подобряване на отношенията с клиентите и доставчиците;
 • непрекъснато подобряване на компетентността на персонала.