+359 88 761 0644 info@tclcbg.com

ISO/IEC 20000-1 Информационни технологии. Управление на услуги.

Днес, от доставчиците на IT услуги непрекъснато се изисква да предоставят висококачествени услуги на минимална цена. ISO/IEC 20000 намалява оперативния риск, удовлетворява договорните изисквания и демонстрира качество на предоставяните услуги на оптимизирана цена.

ISO/IEC 20000 може да се използва от:

  • организация, чиито клиенти изискват гаранции, че техните изисквания към услугите ще бъдат изпълнени;
  • организация, която изисква съгласуван подход от всички свои доставчици на услуги, включително тези във веригата на доставка;
  • доставчик на услуги, който възнамерява да докаже способността си за дизайн, прехода, доставка и подобряване качеството на услугите, които отговарят на изискванията за предоставяне на услуги;
  • доставчик на услуги за наблюдение, измерване и преглед на своите процеси и услуги по управление на услуги;
  • доставчик на услуги за подобряване на дизайна, прехода, доставка и подобряване качеството на услугите чрез ефективно прилагане и функциониране на системата за управление на услуги.

По отношение на сигурността на информацията, стандартът ISO/IEC 20000 съдържа препратка към стандарта ISO 27001 . Оптимален вариант за най-ефективно управление на процесите в IT сектора е внедряването на интегрирана система за управление, спрямо изискванията на стандартите ISO/IEC 20000, ISO 27001 и ISO 9001