+359 88 629 1744 info@tclcbg.com

ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ТСЛ СЕРТИФИКЕЙШЪНС ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

 

Номер на проектното досие: BG16RFOP002-2.073-21281

Договор №: BG16RFOP002-2.073-21281-C01

Наименование на проекта: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Дата на сключване на договора: 30.09.2020 г.

Дата на планирано приключване на изпълнението на договора: 30.12.2020 г.

Продължителност на изпълнение (в месеци): 3 месеца

Място на изпълнение: България, гр.Велико Търново

Общ размер на допустимите разходи (в лева): 10 000.00 лв.

Размер на БФП (в лева): 10 000.00 лв.

Размер на съфинансирането от бенефициента (в лева): 0.00 лв.

Размер на съфинансирането от Съюза (в лева): 8 500.00 лв.

Процент на съфинансиране от Съюза: 85%

 

Кратко описание на проекта:

Проектът е насочен към преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

 

Главна цел на проекта:

Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. В резултат от изпълнението на проекта се очаква фирмата да компенсира в значителна част негативното въздействие от последиците от пандемията и да запази изцяло персонала си.

 

НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ Е ЧАСТ ОТ МЕРКИТЕ ЗА ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ: ПРЕОДОЛЯВАНЕ НЕДОСТИГА НА СРЕДСТВА И ЛИПСАТА НА ЛИКВИДНОСТ, НАСТЪПИЛИ В РЕЗУЛТАТ ОТ ЕПИДЕМИЧНИЯ ВЗРИВ ОТ COVID-19 С ДОГОВОР №: BG16RFOP002-2.073-21281-C01.

© Снимка: Scott Graham on Unsplash