+359 88 629 1744 info@tclcbg.com

Сертификационен процес

Когато за пръв път една фирма сертифицира своята система за управление по даден ISO стандарт, то тя трябва да премине процедура по Първоначална сертификация.

Процедурата включва :

 • попълване на въпросник – заявка за оферта
 • приемане на оферта и подписване на договор
 • одит 1 фаза- проверка на документите
 • одит 2 – проверка на действието на системата
 • след на края на одита, водещият одитор изготвя доклад от одита в който дава своите оценки за съответствието на системата.
 • верифициране и одобряване за сертифициране от TCL
 • издаване на сертификат с тригодишна валидност

През следващите три години се провеждат два контролни одита.

Първият – 12 месеца след сертификацията, вторият – 24 месеца след първоначалната сертификацията . Така средно годишно се пада по един одит.

Подновяване на сертификация (ресертификация)

Преди изтичането на тригодишния период, клиентът може да пожелае продължаване на сертификация за нов тригодишен период. В този случай се извършва одит за подновяване на сертификацията (ресертификация)и се стартира нов тригодишен период.

Фактори определящи цената

Факторите отпределящи обема на одита са много, но в основни линии включват:

 • по кой стандарт ще е сертификацията (ISO 9001, ISO 14001…)
 • каква е числеността на персонала
 • на колко смени се работи
 • на колко работни площадки се работи
 • каква дейност се извършва