+359 88 629 1744 info@tclcbg.com

ТСЛ СЕРТИФИКЕЙШЪНС - В. ТЪРНОВО

Сертификационни услуги по ISO

ОП „Иновации и конкурентоспособност”

ТСЛ СЕРТИФИКЕЙШЪНС ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

Виж повече

Какво е ISO 9001?

ISO 9001 e най-популярният и широко разпространен международен стандарт, поставящ изискванията към системите за управление, като дадена организация трябва да демонстрира способността си да предоставя непрекъснато продукт/услуга, който да удовлетворява клиентските и приложимите нормативни изисквания и да се стреми към непрекъснато усъвършенстване на процесите.

Виж повече

Какво е ISO 22000?

Международният стандарт ISO 22000 дефинира изискванията към системата за управление на безопасността на храните в хранителната верига.

Виж повече

Какво е ISO 14001?

ISO 14001 определя изискванията към системата за управление на околната среда, която може да се интегрира с други изисквания за управление, за да помогне на организациите да достигнат, както икономическите си цели, така и целите, свързани с околната среда.

Виж повече

За нас

Нашата компания e акредитирана от JAS-ANZ, което гарантира високия стандарт на работа и валидността на издадените сертификати по целия свят.

Акредитация

Акредитацията е част от цялостна система, включваща оценяване на съответствието и надзор на пазара, предназначена за оценяване и гарантиране на съответствие с приложимите изисквания.

Контакти

За връзка с нас позвънете или заповядайте на място в офиса.