+359 88 629 1744 info@tclcbg.com

ISO 22000:2005 – Системи за управление на безопасността на храните

Област на приложение:

Международният стандарт ISO 22000 дефинира изискванията към системата за управление на безопасността на храните в хранителната верига, когато дадена организация трябва да демонстрира своята способност да контролира хранителните опасности, за да гарантира, че всеки хранителен продукт е безопасен в момента на консумирането му от човека.

ISO 22000 е приложим за всички организации, без значение от размера им, които са включени в който и да е аспект на хранителната верига, и желаят да внедрят системи, които гарантират постоянно предоставяне на безопасни хранителни продукти.

Стандарт ISO 22000 определя изискванията, които дават възможност на организацията да:

  • планира, внедри, прилага, експлоатира, поддържа и актуализира система за управление на безопасността на хранителните продукти, предназначена да доставя крайни продукти, които според тяхната предвидена употреба, ще са безопасни за консуматора;
  • демонстрира съответствието с приложимите нормативни изисквания по отношение на безопасността на храните;
  • оценява и преценява изискванията на клиентите и доказва съответствия с онези предварително договорени с клиентите изисквания, свързани с безопасността на храните, с цел да повишава удовлетвореността на клиентите;
  • ефективно да комуникира със своите доставчици, клиенти и другите заинтересовани страни от хранителната верига по въпросите, които са свързани с хранителната безопасност;
  • гарантира, съответствието с декларираната политика по безопасността на хранителните продукти;
  • доказва това съответствие пред други заинтересовани страни, и
  • получи сертификация или регистрация на системата за управление на безопасността на хранителните продукти от външна организация, или да провежда самооценка, или да декларира съответствие с този международен стандарт.

Организацията трябва да създаде и да прилага система за проследимост, която дава възможност за идентификация на партидите от продукти и тяхната връзка с партидите от суровини, обработката и записите от доставките. Записите трябва да бъдат в съответствие със законовите и нормативните изисквания и изискванията на клиентите. (Система за проследимост “От фермата до чинията” )

Стандартът ISO 22000 обединява принципите на системата НАССР (Анализ на опасностите, контрол на критичните точки и ръководство за прилагането му) с пререквизитните програми (ПРП), познати като Добри хигиенни и производствени практики.

ISO 22000 изисква всички опасности, за които основателно се предполага, че могат да възникнат в хранителната верига, включително опасностите, свързани с вида на процеса и на използваните инсталации, да бъдат идентифицирани и оценени. Така той дава средства за определяне и документиране, защо някои от установените опасности трябва да бъдат контролирани от организацията и защо за други това не е необходимо.

Стандартът ISO 22000 може да бъде прилаган от организациите, както самостоятелно, така и в Интегрирана система за управление с други стандарти като ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, IFS, BRC и др.